دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

برگزاری دور سوم مجامع دانشکده های توانبخشی و مدیریت

دور سوم مجامع واحدهای تابعه دانشگاه با برگزاری  جلسه مجمع دانشکده های توانبخشی و مدیریت  روز سه شنبه مورخ 24 دی  ماه 98 از ساعت 15:30 با حضور آقای دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸

برگزاری دور سوم مجامع دانشکده های پزشکی و پرستاری مامائی

دور سوم مجامع واحدهای تابعه دانشگاه با برگزاری  جلسه مجمع بررسی عملکرد دانشکده های پزشکی و پرستاری مامائی روز سه شنبه مورخ 17 دی  ماه 98 از ساعت 15:30 با حضور آقای دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸

برگزاری دور سوم مجامع بیمارستانهای شهدای هفتم تیر و شهید فهمیده

دور سوم مجامع واحدهای تابعه دانشگاه با برگزاری  جلسه مجمع بررسی عملکرد بیمارستان شهدای هفتم تیر و شهید فهمیده  روز سه شنبه مورخ 10 دی  ماه 98 از ساعت 15:30 با حضور آقای دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

برگزاری دور سوم مجامع مراکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد و روانپزشکی ایران

دور سوم مجامع واحدهای تابعه دانشگاه با برگزاری  جلسه مجمع بررسی عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد و روانپزشکی ایران روز سه شنبه مورخ 19 آذر  ماه 98 از ساعت 14 با حضور آقای دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

برگزاری دور سوم مجامع بیمارستان لولاگر و مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اگرم(ص)

دور سوم مجامع واحدهای تابعه دانشگاه با برگزاری  جلسه مجمع بررسی عملکرد مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری و بیمارستان لولاگر روز چهار شنبه مورخ 13 آذر  ماه 98 از ساعت 13:30 با حضور آقای دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. ..

ادامه...